PZP ČR - 114 sympatizantů

PZP ČR hájí práva nemocných na přístup k efektivní, kvalitní a včasné péči hrazené ze zdravotního pojištění, a to na základě objektivních a transparentních pravidel, bez diskriminace a v souladu s účelem veřejného zdravotního pojištění.

-800 22 77 77| -www.zdravotnipojistenci.cz| -info@zdravotnipojistenci.cz| -Za Poříčskou bránou 21, 186 00 Praha 8

Informace

PZP ČR je nestátní, neziskové, nepolitické sdružení založené za účelem hájit a prosazovat zájmy občanů České republiky a dalších osob, které jsou účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění a podílejí se na jeho financování (dále "pojištěnci").

PZP ČR provozuje informační a diskusní portál pro pojištěnce, bezplatnou linku "Linka k hrazené zdravotní péči" a e-mailovou poradnu. Ve spolupráci s více jak 20 pacientskými sdruženími zaměřenými na konkrétní diagnózy, hájí práva nemocných na přístup k efektivní, kvalitní a včasné péči hrazené ze zdravotního pojištění, a to na základě objektivních a transparentních pravidel, bez diskriminace a v souladu s účelem veřejného zdravotního pojištění.

PZP ČR také participuje na vzdělávacích akcích lékařů a pacientských organizací určených pro pacienty, kde přednáší o aktuálních problémech dostupnosti zdravotní péče a možných způsobech jejich řešení.

PZP ČR se aktivně podílí na prosazení účinných reformních opatření v oblasti zdravotnictví a zvýšení transparentnosti financování zdravotnictví. V souvislosti s tímto bylo v říjnu 2012 podepsáno Memorandum o vzájemné podpoře a navázání spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR. PZP ČR je nyní tedy členem odborných grémií k reformním opatřením. PZP ČR shromažďuje a zpracovává podněty a názory od svých členů, spolupracujících organizací a odborníků, týkající se připravovaných či zaváděných reforem v oblasti legislativy, ekonomiky a řízení zdravotnictví a upozorňuje na stávající problémy ve zdravotnictví.

Mezi projekty PZP ČR mimo jiné náleží:

Bezplatná linka pro veřejnost: Linka k hrazené zdravotní péči

Pojištěncům chybí právní jistota, přehled o poskytování zdravotní péče v rámci jednotlivých regionů ČR, dostatečná orientace v dopadech chystaných reforem a právech pacientů v praxi. V současné době nejvýrazněji vnímáme problematiku administrativních překážek či úhradových regulací ze strany zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. Zvýšení vymahatelnosti právního nároku pojištěnců je naší prioritou, proto jsme se rozhodli od letošního roku nabídnout pojištěncům novou bezplatnou službu v podobě informační linky pro veřejnost, která funguje na čísle 800 22 77 77, vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 14 do 18 hodin. Pojištěnci nás mohou též kontaktovat emailem na adrese linka@zdravotnipojistenci.cz. Ve spolupráci s pacientskými sdruženími tak pomáháme pacientům zajistit přístup ke zdravotní péči v souladu s jejich zdravotní indikací a nárokem na místní a časovou dostupnost.

Ministerstvo zdravotnictví se s PZP ČR shoduje na potřebě kontaktních míst pro pojištěnce za účelem poskytování informací, rad, pomoci a podpory jednotlivým pojištěncům při ochraně jejich práv. V rámci naplňování Memoranda tedy budeme tyto činnosti prohlubovat a rozšiřovat.

Cyklus seminářů pro pacienty a lékaře: „Právo na přístup k péči“

V souvislosti s problematickou dostupností zdravotní péče již od roku 2010 přednášíme pro pojištěnce a lékaře. Usilujeme o zvýšení informovanosti, posílení práv pacientů a zajištění rovného přístupu k péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zároveň monitorujeme vzrůstající tlak na lékaře spojený s nedostatečným finančním zajištěním zdravotní péče v některých regionech. Zároveň vzděláváme a podporujeme lékaře, kteří bez ohledu na možné komplikace pro sebe či své pracoviště sledují výhradně zájem svého pacienta.

Transparentnost financování zdravotnictví

Zavedení objektivních a transparentních pravidel pro úhradu zdravotní péče, léčiv a zdravotnického materiálu, a racionálního rozsahu balíku péče hrazené ze zdravotního pojištění je jedním z potřebných reformních opatření, na kterém se shodujeme s Ministerstvem zdravotnictví v Memorandu. Zároveň touto cestou usilujeme o posílení participace pojištěnců na správě věcí veřejných v oblasti zdravotnictví.

V loňském roce jsme obeslali zdravotní pojišťovny s oficiálními žádostmi dle zákona o svobodném přístupu k informacím, za účelem získání smluv uzavřených mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickými zařízeními včetně úhradových dodatků za roky 2009-2012. Dále jsme se zaměřili na informace o produkci a struktuře úhrady smluvních zdravotnických zařízení lůžkové péče a financování dostupnosti zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny zatím odmítají uznat svou povinnost požadované informace vydat, proto jsme na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu žalobu a v listopadu 2012 představili vlastní pozměňovací návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění.

KLUBY pojištěnců

Názory samotných pojištěnců jsou důležitým měřítkem naší práce, poskytovaných služeb pojišťoven i dostupnosti péče, proto jsme zřídili Kluby PZP ČR, kde se pojištěnci sdružují dle příslušnosti k zdravotní pojišťovně, sdílí zkušenosti, názory a zejména společné zájmy. Neutrálním místem pro diskuse se stal partnerský informační web a sociální síť www.JakoJa.cz. 


Zakládací dokumenty: Memorandum (2).pdf

Kontakt

Infolinka: 800 22 77 77
E-mail: info@zdravotnipojistenci.cz
Web: www.zdravotnipojistenci.cz
Adresa: Za Poříčskou bránou 21, 186 00 Praha 8

Diagnóza

Kapitola 1: Infekční a parazitární nemoci: A, B
Kapitola 2: Novotvary: C, D
Kapitola 3: Nemoci krve a imunity: D
Kapitola 4: Nemoci endokrinní a metabolické: E
Kapitola 5: Nemoci duševní a poruchy chování: F
Kapitola 6: Nemoci nervové soustavy: G
Kapitola 7: Nemoci oka a očních adnex, nemoci ucha: H
Kapitola 8: Nemoci oběhové soustavy: I
Kapitola 9: Nemoci dýchací soustavy: J
Kapitola 10: Nemoci trávicí soustavy: K
Kapitola 11: Nemoci kůže a podkožního vaziva: L
Kapitola 12: Nemoci svalové a kosterní soustavy: M
Kapitola 13: Nemoci močové a pohlavní soustavy: N
Kapitola 14: Těhotenství, porod,vrozené vady, deformace, malformace plodu: O, P, Q
Kapitola 15: Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde: R
Kapitola 16: Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin: S, T
Kapitola 17: Vnější příčiny nemocnosti: Y
Kapitola 18: Faktory ovlivňující zdravotní stav: Z