PZP ČR - 114 sympatizantů

PZP ČR hájí práva nemocných na přístup k efektivní, kvalitní a včasné péči hrazené ze zdravotního pojištění, a to na základě objektivních a transparentních pravidel, bez diskriminace a v souladu s účelem veřejného zdravotního pojištění.

-800 22 77 77| -www.zdravotnipojistenci.cz| -info@zdravotnipojistenci.cz| -Za Poříčskou bránou 21, 186 00 Praha 8

TZ 260312

PZP ČR požaduje otevřené volby do orgánů zdravotních pojišťoven
Tisková zpráva PZP ČR 26. 3. 2012

Veřejnost byla v minulém týdnu šokována informacemi z odposlechů telefonátů bývalého primátora Béma s lobbistou Janouškem, část z nich se týkala obsazování ředitelských pozic ve VZP. V návaznosti na tuto kauzu se spekuluje o personálních změnách ve VZP.

Skutečným problém však vidí Platforma zdravotních pojištěnců ČR o. s. (PZP ČR) v tom, že občané odvádějící stamiliardové pojistné mají takřka nulovou možnost reálně ovlivnit dění ve zdravotních pojišťovnách či alespoň získávat informace a podílet se na kontrole jejich činnosti. Přestože jsou zdravotní pojišťovny veřejnými institucemi, občanům není umožněno kandidovat do jejich správních orgánů ani své zástupce volit ve svobodných, přímých volbách. Do orgánů pojišťoven jsou jejich členové jmenováni bez účasti veřejnosti a jejich konání nepodléhá skutečné veřejné kontrole. Té potažmo není podrobeno ani jednání ředitele zdravotní pojišťovny, který v zásadě odpovídá pouze své správní a dozorčí radě.

Současný stav podle právních předpisů o zdravotních pojišťovnách (viz příloha) je takový, že
• správní rada VZP je jmenována z jedné třetiny vládou, ze dvou třetin parlamentními politickými stranami; volit či být volen do správních orgánů VZP je pro běžného občana zcela nemožné. VZP je z hlediska řízení typicky zcela v područí vládních stran, resp. za určitých okolností v režimu jakési "opoziční smlouvy".
• správní rady zaměstnaneckých pojišťoven z jedné třetiny jmenuje MZ ČR, z jedné třetiny je volena zaměstnavateli a z jedné třetiny zaměstnanci. Zde sice teoreticky k volbám dochází, avšak Ministerstvo zdravotnictví vydalo v roce 2006 volební vyhlášku, která hlasovací právo omezuje pouze na velké zaměstnavatele. Běžný občan tedy sice může za určitých okolností kandidovat, nemůže však volit a tedy ani reálně nemůže být zvolen.

Právní předpisy přitom zpočátku dávaly občanům možnost podílet se na správě pojišťoven. Teprve v posledních letech byly tyto předpisy pokřiveny tak, že možnost účast občanů zcela zmařily.

PZP ČR vnímá tento stav jako protiústavní a hrubě odporující demokratickým principům. Listina základních práv a svobod dává každému občanu právo podílet se na správě věcí veřejných, a to buď přímo, nebo prostřednictvím volených zástupců. Volební právo musí být přímé, rovné a tajné.

PZP ČR současně vidí v současném stavu zdroj neefektivit a plýtvání, porušování práv pojištěnců a ohrožení zdraví nemocných. Připomeňme si namátkou některé případy:
• faktický krach ZP Média a následná fúze s VZP, se stamilionovou škodou pro její pojištěnce;
• netransparentní a patrně značně předražená investice do projektu IZIP;
• předražený provoz časopisu VZP;
• nedostatečná ochrana zájmů pojištěnců, tolerance úplatkářství a vynucování nepovolených přímých plateb;
• ignorování problémů s dostupností potřebné zdravotní péče a léků pro nemocné;
• úsilí co nejdéle zatajovat konkrétní informace o smlouvách a o reálném hospodaření pojišťoven, přes jednoznačnou zákonnou povinnost umožnit přístup k informacím, potvrzenou i soudy.


V tomto a v příštím roce se bude na úrovni zdravotních pojišťoven rozhodovat o zásadních opatřeních a v rámci reformy dostanou důležité pravomoci, zejména:
• uzavírání nových smluv s nemocnicemi od roku 2013 (resp. faktické zrušení nemocnic, kterým pojišťovny smlouvu odepřou);
• redukce počtů lůžek a dalších kapacit, též patrně v souvislosti s novou smluvní sítí;
• správní orgány pojišťoven budou patrně rozhodovat o fúzích zdravotních pojišťoven;
• zdravotní pojišťovna hraje významnou roli v procesu stanovování úhrad péče, léků, materiálu;
• zdravotní pojišťovna v konkrétních smlouvách a dodatcích silně ovlivňuje, kolik si vydělají smluvní nemocnice, resp. kolik může potažmo nemocnice dát vydělat "z našich peněz" dodavatelům léků, materiálu a služeb;
• zdravotní pojišťovna finančními limitacemi ovlivňují poskytovatele péče, což má rozhodující vliv na délku čekání na operace a další péči;
• zdravotní pojišťovna by měla být nejdůležitější kontrolní orgán, setká-li se nemocný občan v nemocnici s vynucováním úplatků, "sponzorských darů" za přednost či jiných forem korupce.

PZP ČR považuje za nepřijatelné, aby se o našem zdraví a o našich penězích rozhodovalo mezi "kmotry" politických stran. Systém by měli řídit ti, kdo financují jeho provoz; bez dodržení této zásady bude jakákoliv reforma nefunkční. Jediná demokratická cesta k nápravě je zavést přímé, rovné, tajné volby do správních orgánů zdravotních pojišťoven.

PZP ČR proto učiní následující kroky:
• podpoříme změnu zákona o zdravotních pojišťovnách, navrženou NERV a Ministerstvem zdravotnictví v té části, která zavádí přímé volby do orgánů pojišťoven mezi jejími pojištěnci;
• oproti tomuto návrhu budeme však usilovat o plné uplatnění rovného a přímého volebního práva, tedy odstranění nedemokratického pravidla o jmenování části členů stranami, vládou či MZ;
• zpracujeme ústavní stížnost proti bránění občanům svobodně volit a být volen do orgánů zdravotních pojišťoven; to je důležité zejména pro případ, že by navržený zákon nebyl schválen či byl nepřijatelným způsobem pozměněn (ústavněprávní argumentace je uvedena v příloze).

PZP ČR současně žádá o spolupráci stávající členy správních orgánů zdravotních pojišťoven, kteří ač nebyli zvoleni v řádných volbách, pociťují svou odpovědnost chránit práva a zájmy pojištěnců. Již nyní se na nás obracejí nemocní s problémy s dostupností péče, a to též díky nově zřízené bezplatné telefonní lince 800 22 77 77. Konkrétní případy můžeme připravit včetně právního rozboru za účelem projednání na správní radě a k "interpelaci" ředitele příslušné pojišťovny.
před 3 lety

Plánované aktivity PZP ČR v roce 2012

Platforma zdravotních pojištěnců ČR o. s. (dále jen „PZP ČR“) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, které bylo založeno s cílem prosazení trvalé změny ve vnímání role pojištěnce v systému zdravotnictví. Dlouhodobě podporujeme informovanost pojištěnců a jejich orientaci v systému veřejného zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče.

Stále více pacientů se na nás pojištěnci obrací s tím, že volnému přístupu k potřebné péči brání administrativní překážky, úhradové regulace či skryté omezování dostupnosti zdravotní péče ze strany zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. Proto jsme se pro rok 2012 rozhodli posílit aktivity PZP ČR zaměřené právě na řešení tohoto problému.

Linka zdravotních pojištěnců
V současné době chybí zdravotním pojištěncům právní jistota, přehled o poskytování zdravotní péče v rámci jednotlivých regionů ČR, dostatečná orientace v dopadech chystaných reforem a právech pacientů v praxi. Proto jsme se rozhodli nabídnout pojištěncům novou bezplatnou službu v podobě informační linky pro veřejnost (dále jen „Linka“).

Právní poradna
PZP ČR usiluje o zvýšení vymahatelnosti právního nároku zdravotních pojištěnců. V současné době nejvýrazněji vnímáme problematiku administrativních překážek či úhradových regulací ze strany zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven a to zejména u tzv. centrové péče. Ve spolupráci s pacientskými sdruženími pomáháme pacientům zajistit přístup ke zdravotní péči v souladu s jejich zdravotní indikací a nárokem na místní a časovou dostupnost.

Cyklus seminářů pro pacienty a lékaře: „Právo na přístup k péči“
PZP ČR od listopadu 2010 přednáší zdravotním pojištěncům a lékařům na seminářích, které organizuje ve všech regionech ČR. Pro rok 2012 budeme semináře cílit především na lékaře a zástupce pacientských sdružení. Vztah lékař-pacient považujeme za základ medicíny a tedy i zdravotnictví a oceňujeme jednání lékařů, kteří bez ohledu na možné komplikace pro sebe či své pracoviště sledují výhradně zájem svého pacienta. Vzhledem k vzrůstajícímu tlaku na lékaře spojeného s nedostatečným finančním zajištěním zdravotní péče v některých regionech, který přirozeně vede k narušení důvěry pacientů, uvažujeme o rozšíření seminářů i na lékaře s tím, že by se měli v souladu s Etickým kodexem ČLK při léčbě pacienta řídit výhradně svým svědomím a prospěchem pacienta. Pokud totiž dochází ze strany jejich nadřízených či pracovníků zdravotních pojišťoven k tlaku na omezování či odkládání medicínsky indikované nákladné péče, jde o návod k protiprávnímu jednání, za které hrozí právní postih, a to i trestní, především lékaři samotnému.

Smlouvy zdravotních pojišťoven se zdravotnickými zařízeními
Zdravotní pojišťovna je nositelem všeobecného zdravotního pojištění pro pojištěnce, kteří jsou u ní zaregistrováni. PZP ČR zastává názor, že pojištěnec by měl být informován o způsobu hospodaření a rozdělování prostředků z veřejného zdravotního pojištění, které by mělo vést k rovnoměrnému zajištění zdravotní péče ve všech regionech ČR. Z tohoto důvodu jsme v roce 2011 obeslali zdravotní pojišťovny s oficiálními žádostmi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za účelem získání smluv uzavřených mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickými zařízeními (lůžková péče, centra specializované péče) a jejich úhradových dodatků za rok 2009-2011. Dále jsme se zaměřili na informace o produkci a struktuře úhrady smluvních zdravotnických zařízení lůžkové péče a financování dostupnosti zdravotní péče. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny odmítají uznat svou povinnost požadované informace vydat, PZP ČR podala na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu žalobu. Analýzou smluv zmapujeme problematické regiony ČR se zaměřením na místní a časovou dostupnost zdravotní péče pro pojištěnce. Zároveň budeme požadovat po zdravotní pojišťovně vysvětlení případného nevyrovnaného rozdělování zdrojů. Výsledky budou prezentovány veřejnosti a médiím.

KLUBY pojištěnců
PZP ČR zřídila od roku 2011 tzv. Kluby PZP ČR, které dávají pojištěncům možnost, aby se sdružovali dle příslušnosti ke své zdravotní pojišťovně. Vznikl tak prostor pro sdílení zkušeností, názorů a zejména společných zájmů, které mohou snadněji komunikovat se svou pojišťovnou. Věříme, že názory pojištěnců jsou důležitým měřítkem kvality poskytovaných služeb, místní a časové dostupnosti péče ve všech regionech ČR. Kluby pojištěnců budou každoročně udělovat ceny, které dají subjektům českého zdravotnictví zpětnou vazbu k jejich aktivitám.
před 4 lety


zpět na zeď